Gjaldskrá vatnsveitu í Sveitarfélaginu Árborg

Forsíða » Stjórnsýsla » Samþykktir, reglur og gjaldskrár » Gjaldskrár » Gjaldskrá vatnsveitu í Sveitarfélaginu Árborg
image_pdfimage_print

Nr. 200/200828. janúar 2008
GJALDSKRÁvatnsveitu í Sveitarfélaginu Árborg.

1. gr.

Gjaldskylda.

Sveitarfélagið Árborg innheimtir gjald fyrir lagningu heimæðar skv. 5. gr. laga um vatns­veitur sveitarfélaga nr. 32/2004.

Jafnframt innheimtir sveitarfélagið vatnsgjald og notkunargjald skv. 6. og 7. gr. laganna.

2. gr.

Ráðstöfun gjalda.

Tekjum sveitarfélagins vegna heimæðargjalds vatnsveitu skal varið til vatnsveitu­framkvæmda og skal gjaldið taka mið af gerð, stærð og lengd heimæða.

Vatnsgjald, ásamt öðrum tekjum vatnsveitu, skal standa undir rekstri vatnsveitunnar, þ.m.t. fjármagnskostnaði, og fyrirhuguðum stofnkostnaði samkvæmt langtímaáætlun veitunnar.

3. gr.

Heimæðargjald vatnsveitu.

Heimæðargjald vatnsveitu fylgir byggingarvísitölu. Grunnvísitala er byggingarvísitala júní mánaðar 2019, 730,6 stig.

Þvermál heimæðar
PE – mm

Uppfært miðað við byggingarvísitölu nú. 

Verð í kr. pr. metra umfram
30 m

32

214.819

5.872

40

288.781

7.893

50

326.373

8.921

63

371.082

10.142

75

391.632

10.706

90

582.102

15.910

Gjöldin miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lagt á frostfríu dýpi frá tengi­stað Vatnsveitu Árborgar við lóðarmörk, að tengistað (inntaksstað) mannvirkis, og að lega og frágangur ídráttarrörsins hafi verið tekinn út og samþykktur af starfsmönnum vatnsveitu.

Innifalið í heimæðargjaldi er allt að 30 metra lögn. Ef heimæð er lengri en 100 metrar þá skal samið sérstaklega um heimæðargjald. Heimæðargjald fyrir inntök > 90 mm er reiknað út hjá Vatnsveitu Árborgar.

4. gr.

Aukagjöld vegna sérstakra aðstæðna.

Við sérstakar aðstæður, s.s. vegna frosts í jörðu og sprengingar á klöpp skal greitt sér­stakt álag er nemur 25% sem leggst ofan á heimæðargjald skv. 3. gr.

Þurfi að koma til dælingar vegna vatnsaga við lagningu heimæða, skal lóðarhafi greiða eftir­farandi:

Vatnsdæla

1.800 kr./sólarhring

Rafstöð fyrir dælu

2.500 kr./sólarhring

Heimilt er að krefja byggingaraðila um greiðslu fyrir tengingu og aftengingu á bygg­ingarvatni samkvæmt útlögðum kostnaði vatnsveitu, sama gildir ef ídráttarrör vantar eða ídráttarrör reynast ónothæf.

5. gr.

Vatnsgjald.

Árlega skal greiða vatnsgjald af öllum fasteignum í sveitarfélaginu sem vatns geta notið.

Álagningarstofn gjaldsins skal vera fasteignamat viðkomandi fasteigna. Fjárhæð gjaldsins skal nema 0,1961% af fasteignamati viðkomandi fasteignar, ásamt lóð. 

                                                                                                                          
 6. gr.

Notkunargjald.

Þar sem vatn frá vatnsveitu er notað til atvinnustarfsemi eða annars en venjulegra heimilisþarfa skal innheimt sérstakt notkunargjald. Fjárhæð notkunargjalds er 17,8 krónur á rúmmetra (m³) vatns, skv. mælingu.

Notkunargjaldið tekur mið af vísitölu byggingarkostnaðar, grunnvísitala desember­mánaðar 2007 er 377,7 stig. Gjaldið skal uppfært miðað við vísitöluhækkanir fjórum sinnum á ári, í mars, júní, september og desember.

Í þeim tilvikum þegar um óvenjumikil kaup á vatni er að ræða eða vatn er keypt til sérstakrar framleiðslu er heimilt að gera sérstakt samkomulag við kaupanda um endur­gjald fyrir vatnið.

7. gr.

Mælaleiga.

Þeim sem greiða skulu notkunargjald skv. 6. gr. skulu látnir í té vatnsmælar. Notandi skal sjá fyrir aðstöðu fyrir mæli. Vatnsveita er eigandi mælanna og skal greidd fyrir þá árs­leiga sem hér segir:

Stærð mælis

Mælaleiga á ári

að 20 mm

3.963 kr.

20-24 mm

5.285 kr.

25-31 mm

6.606 kr.

32-39 mm

7.928 kr.

40-49 mm

10.570 kr.

50-74 mm

31.711 kr.

75-99 mm

34.354 kr.

100 mm og stærri

36.996 kr.

Mælaleigan tekur mið af vísitölu byggingarkostnaðar. Grunnvísitala er vísitala desember­mánaðar 2007, 377,7 stig.

8. gr.

Gjalddagar.

a)

Heimæðargjald: Gjalddagi heimæðargjalds vatnsveitu miðast við útgáfu bygg­ingarleyfis. Í þeim tilvikum er lóðarhafi, með samþykki skipulags- og byggingar­nefndar, nýtir lóð undir annað en byggingu miðast gjalddagi heimæðar­gjalds við tengingu heimæðar.

 

Gjöldin skulu greidd eða um þau samið innan 20 daga frá gjalddaga.

b)

Vatnsgjald: Gjalddagar vatnsgjalds skulu vera þeir sömu og bæjastjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fast­eigna­skatts.

c)

Notkunargjald: Gjalddagar notkunargjalds eru á fjögurra mánaða fresti. Eindagi er 20 dögum eftir gjalddaga.

d)

Mælaleiga: Gjalddagi leigugjalds fyrir mæli er 1. febrúar. Eindagi er 20 dögum eftir gjalddaga.

9. gr.

Greiðsluskilmálar.

Heimilt er að semja um greiðslur heimæðargjalda vatnsveitu til allt að 18 mánaða frá gjald­daga. Allar greiðslur skulu bera almenna bankavexti.

10. gr.

Innheimta o.fl.

Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds en notandi, ef hann er annar en fasteignareigandi, ber ábyrgð á greiðslu notkunargjalds.

Gjöldin njóta lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum í næstu tvö ár eftir gjalddaga með for­gangs­rétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

Heimilt er að loka fyrir heimæðar hjá þeim sem vanrækja að greiða notkunargjald að undan­genginni skriflegri aðvörun.

Notkunargjald og leigugjald fyrir mæli, ásamt áföllnum kostnaði og vöxtum er heimilt að taka fjárnámi.

11. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samin og samþykkt af bæjarstjórn Sveitar­félagsins Árborgar með heimild í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga, 11. gr. reglugerðar um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 og III. kafla vatnalaga nr. 15/1923. Jafnframt falla úr gildi þau ákvæði gjaldskrár fyrir gatna­gerðargjald, stofngjald holræsa, stofngjald vatnsveitu, byggingarleyfis- og þjónustu­gjöld í Sveitarfélaginu Árborg nr. 1185/2006 sem fjalla um stofngjald vatnsveitu.

 

Samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar, 28. janúar 2008.

 

Ragnheiður Hergeirsdóttir bæjarstjóri.

 

B-deild – Útgáfud.: 28. febrúar 2008