Gjaldskrá

vatnsveitu í Sveitarfélaginu Árborg

1. gr.
Gjaldskylda.
Sveitarfélagið Árborg innheimtir gjald fyrir lagningu heimæðar skv. 5. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.Jafnframt innheimtir sveitarfélagið vatnsgjald og notkunargjald skv. 6. og 7. gr. laganna. 

2. gr.
Ráðstöfun gjalda.
Tekjum sveitarfélagsins vegna heimæðargjalds vatnsveitu skal varið til vatnsveituframkvæmda og skal gjaldið taka mið af gerð, stærð og lengd heimæða. Vatnsgjald, ásamt öðrum tekjum vatnsveitu, skal standa undir rekstri vatnsveitunnar, þ.m.t. fjármagnskostnaði, og fyrirhuguðum stofnkostnaði samkvæmt langtímaáætlun veitunnar. 

3. gr.
Heimæðargjald vatnsveitu.
Heimæðargjald vatnsveitu fylgir byggingarvísitölu og er uppfært tvisvar á ári í janúar og júní ár hvert. 

 Þvermál heimæðar PE - mmUppfært miðað við byggingavísitölu nú (nóv. 2023)
 32362.684 
 40392.596 
 50 442.449
 63559.604 
 75714.150 
 90945.968 

Gjöldin miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lagt á frostfríu dýpi frá tengistað vatnsveitu  Sveitarfélagsins Árborgar við lóðarmörk, að tengistað (inntaksstað) mannvirkis, og að lega og frágangur ídráttarrörsins hafi verið tekin út og samþykkt af starfsmönnum vatnsveitu. Innifalið í heimæðargjaldi er allt að 30 metra lögn og tengigrind. Ef heimtaug er lengri en 30 metrar bætist við 2% yfirlengdargjald á hvern metra. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæðargjaldi viðkomandi stærðar. Heimæðargjald fyrir inntök stærri en 90 mm er reiknað út hjá vatnsveitu Sveitarfélagsins Árborgar. 

4. gr.

Aukagjöld vegna sérstakra aðstæðna.

Við sérstakar aðstæður, s.s. vegna frosts í jörðu og sprengingar á klöpp skal greitt sérstakt álag er nemur 25% sem leggst ofan á heimæðargjald skv. 3. gr. Þurfi að koma til dælingar vegna vatnsaga við lagningu heimæða, skal lóðarhafi greiða eftirfarandi: 

 Vatnsdæla2.324 kr./sólarhring 
 Rafstöð fyrir dælu3169 kr./sólarhring 

Séu starfsmenn veitunnar kallaðir til að leggja heimtaug og aðstaða uppfyllir ekki tæknilega tengiskilamála vatnsveitu og starfsmenn þurfa frá að hverfa, hlýst af því kostnaður.
Aðstaða ekki fullnægjandi 20.000 kr.
Óski byggingaraðili eftir bráðabirgðatengingu greiðir hann 30% af heimtaugargjaldi viðkomandi stærðar. Heimilt er að krefja byggingaraðila um greiðslu ef ídráttarrör vantar eða ídráttarrör reynast ónothæf. Nr. 1428 13. desember 2023 

5. gr.
Vatnsgjald.
Árlega skal greiða vatnsgjald af öllum fasteignum í sveitarfélaginu sem vatns geta notið. Álagningarstofn gjaldsins skal vera fasteignamat viðkomandi fasteigna. Fjárhæð gjaldsins skal nema 0,172% af fasteignamati viðkomandi fasteignar, ásamt lóð. 

6. gr.
Notkunargjald.
Þar sem vatn frá vatnsveitu er notað til atvinnustarfsemi eða annars en venjulegra heimilisþarfa skal innheimt sérstakt notkunargjald. Fjárhæð notkunargjalds er 44 kr. á rúmmetra vatns, skv. mælingu. Notkunargjaldið tekur mið af vísitölu byggingarkostnaðar í janúar hvert ár. Gjaldið skal uppfært miðað við vísitöluhækkanir tvisvar á ári í janúar og júní. Í þeim tilvikum þegar um óvenjumikil kaup á vatni er að ræða eða vatn er keypt til sérstakrar framleiðslu er heimilt að gera sérstakt samkomulag við kaupanda um endurgjald fyrir vatnið. Sé óskað eftir bráðabirgðatengingu greiðast 10.000 kr. á mánuði í notkunargjald fyrir hana á meðan bráðbirgðatenging er notuð. 

7. gr.

Mælaleiga.

Þeim sem greiða skulu notkunargjald skv. 6. gr. skulu látnir í té vatnsmælar. Notandi skal sjá fyrir aðstöðu fyrir mæli. Vatnsveita er eigandi mælanna og skal greidd fyrir þá ársleiga sem hér segir:

Stærð mælis  Mælaleiga á ári (miðað við nóv. 2023) 
 að 20 mm 7.324 kr.
 20 - 24 mm 9.761 kr.
 25 - 31 mm 12.205 kr.
 32 - 39 mm 14.643 kr.
 40 - 49 mm 19.528 kr.
 50 - 74 mm 58.581 kr.
 75 - 99 mm 63.462 kr.
 100 mm og stærri 68.342 kr.

               Mælaleigan tekur mið af vísitölu byggingarkostnaðar og er uppfærð tvisvar á ári í janúar og júní.  


8. gr.
Gjalddagar.

a) Heimæðargjald: Gjalddagi heimæðargjalds vatnsveitu miðast við útgáfu byggingarleyfis. Í þeim tilvikum er lóðarhafi, með samþykki skipulagsnefndar, nýtir lóð undir annað en byggingu miðast gjalddagi heimæðargjalds við tengingu heimæðar. Gjöldin skulu greidd eða um þau samið innan 20 daga frá gjalddaga.

b) Vatnsgjald: Gjalddagar vatnsgjalds skulu vera þeir sömu og bæjastjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.
c) Notkunargjald: Gjalddagar notkunargjalds eru á fjögurra mánaða fresti. Eindagi er 20 dögum eftir gjalddaga.
d) Mælaleiga: Gjalddagi leigugjalds fyrir mæli er 1. febrúar. Eindagi er 20 dögum eftir gjalddaga. 

9. gr.
Greiðsluskilmálar.
Heimilt er að semja um greiðslur heimæðargjalda vatnsveitu til allt að 18 mánaða frá gjalddaga. Allar greiðslur skulu bera almenna bankavexti. 

10. gr.
Innheimta o.fl.
Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds en notandi, ef hann er annar en fasteignareigandi, ber ábyrgð á greiðslu notkunargjalds. Gjöldin njóta lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum í næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Heimilt er að loka fyrir heimæðar hjá þeim sem vanrækja að greiða notkunargjald að undangenginni skriflegri aðvörun. Notkunargjald og leigugjald fyrir mæli, ásamt áföllnum kostnaði og vöxtum er heimilt að taka fjárnámi. 

11. gr.
Gildistaka.
Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samin og samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar með heimild í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga, 11. gr. reglugerðar um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 og III. kafla vatnalaga nr. 15/1923. Jafnframt falla úr gildi þau ákvæði gjaldskrár fyrir gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, stofngjald vatnsveitu, byggingarleyfis- og þjónustugjöld í Sveitarfélaginu Árborg nr. 1185/2006 sem fjalla um stofngjald vatnsveitu. 

Samþykkt í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar, 13. desember 2023.
Fjóla St. Kristinsdóttir bæjarstjóri.
__________
B-deild – Útgáfudagur: 20. desember 2023


Þetta vefsvæði byggir á Eplica